سرور تیم اسپیک

پلن1
 • فضای آپلود : نامحدود
 • ظرفیت سرور : 512 نفره
 • موقعیت سرور : آلمان
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت
 • پهنای باند : نامحدود
پلن2
 • فضای آپلود : نامحدود
 • ظرفیت سرور : 1024 نفره
 • موقعیت سرور : آلمان
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت
 • پهنای باند : نامحدود
پلن3
 • فضای آپلود : نامحدود
 • ظرفیت سرور : 2048 نفره
 • موقعیت سرور : آلمان
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت
 • پهنای باند : نامحدود
پلن4
 • فضای آپلود : نامحدود
 • ظرفیت سرور : 3072 نفره
 • موقعیت سرور : آلمان
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت
 • پهنای باند : نامحدود
پلن5
 • فضای آپلود : نامحدود
 • ظرفیت سرور : 4096 نفره
 • موقعیت سرور : آلمان
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت
 • پهنای باند : نامحدود
پلن6
 • فضای آپلود : نامحدود
 • ظرفیت سرور : 5120 نفره
 • موقعیت سرور : آلمان
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت
 • پهنای باند : نامحدود