شماره حساب

لطفا بعد از واریز هر مبلغی شماره فیش و یا ارجاع آن را در قسمت حساب کاربری حتما ارسال نمایید تا بعد از تایید مالی در حساب شما منظور گردد.

شماره حساب : 8370623549

شماره کارت : 1265-2774-3376-6104

بانک ملت به نام بنیامین منصوریان بهار